Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest MOBIL SERWIS SP.Z.O.O ul. Piłsudskiego
  123a 05-260 Marki, NIP 125 16464 50, REGON 365435235, KRS 0000636651,
  infolinia 801 00 73 73, e-mail: biuro@mobilserwis.com.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe
  inspektora: anita@mobilserwis.com.pl
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i
  udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
  osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie
  uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec
  przetwarzania danych;
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
  międzynarodowej;
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
  danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
  Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10
  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub
  przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu
  podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Klauzula nie dotyczy firmy Mobil Serwis Konserwacja Sp. z o.o.